Psi ještě štěkají, ale karavana kráčí dál...

 

Oblíbené myšlenky/citáty:

Kdo naslouchá Přírodě má právo sdílet její moudrost,

kdo se jí snaží umlčet nemá již právo být její součástí...

PŘÍRODA - jako vykonavatelka Pravdy na Zemi

 

Favorite Thoughts/Quotes:

Those who listen to Nature have the right to share her wisdom,

who tries to silence it no longer has the right to be part of it...

NATURE - as the executor of Truth on Earth

 

Cíl?

Dosáhnout maximální možné úrovně harmonie s dlouhodobě udržitelnou částí Stvoření.

Target?

To achieve the maximum possible level of harmony with the long-term sustainable part of Creation.

 

"Přeji vám Pravdu"

JAN HUS

 

Kdo seje vítr, sklízí bouři...


Není důležité nečestně zvítězit, ale čestně bojovat ve věčnosti.

 

Základem vesmíru je jeho rovnováha, harmonie.

Člověk, který se chce uvést do souladu s Přírodou, s Bohem, musí nastolit rovnováhu jako základ vlastní přirozenosti.

Nemůžeme spatřit Pravdu a zůstat tím, čím jsme byli před tím, než jsme ji spatřili.

PAUL BRUNTON

 

"Také zlým lidem se vede dobře, pokud čin ještě nedozrál; avšak když čin dozraje, rozkvete zlá sadba.
Také dobrým lidem se vede špatně, pokud čin ještě nedozrál; avšak když dozraje, rozkvete dobrá sadba."

BUDDHA

 

„... budoucnost lidstva je natolik důležitá, že ji nemůžeme nechat v rukou státníků, generálů,

průmyslníků a podobných lidí – kteří jsou uvězněni v zájmové struktuře státního systému.“

RICHARD FALK o knize Ervina Laszlo - A Strategy for the Future


Kdo hřeší, na sobě hřeší; kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným.

Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá.

MARCUS AURELIUS ANTONIUS - Hovory k sobě

 

"Pokud děláte něco ve prospěch Země, Země bude dělat něco pro vaše dobré bytí."

THICH NHAT HANHA

 

"Když po vás střílejí, víte, že se blížíte ke správnému cíli."

staré vojenské přísloví

 

"Vaše profese není to, za co dostanete výplatu. Vaší profesí
je to, proč jste byli povoláni sem na Zem a abyste to dělali
s takovým nadšením a náruživostí, že se z toho stane
duchovní povolání.“

VINCENT VAN GOGH

 

"Nuže, jaké bude to vychovávání? Bylo by asi těžké nalézti lepší, než jaké jest nalezeno zkušeností dlouhého času, to jest pro člověka tělocvik, pro duši vzdělání músické."

PLATÓN - ÚSTAVA


 

"Osvětim začíná všude tam, kde se někdo podívá na jatka a pomyslí si: vždyť to jsou jenom zvířata."

THEODOR ADORNO


 

Nejím zvířata, protože se nechci živit utrpením a smrtí jiných tvorů, protože jsem sám trpěl tolik, že právě díky vlastnímu utrpení umím procítit i utrpení cizí.

Proč mám já, který jsem šťastný, když mě nepronásledují, pronásledovat nebo dávat pronásledovat jiné tvory? Proč mám já, který jsem šťastný, že mě nevězní, věznit nebo dávat věznit jiné tvory? Proč mám já, který jsem šťastný, když mi nikdo nepůsobí utrpení, působit utrpení jiným tvorům? Proč mám já, který jsem šťastný, když mě nezraní a neusmrtí, zraňovat a usmrcovat, nebo způsobovat, aby byli kvůli mně zraňováni a usmrcováni jiní tvorové?

Není jen přirozené, že to, co si přeji, aby se mi nestalo, ne­činím ani jiným tvorům? Nebylo by ode mě velmi neušlechtilé, kdybych to chtěl dělat jen proto, abych si dopřál malý požitek na účet cizího utrpení a cizí smrti? Když jsou tito tvorové menší a slabší než já, který rozumně a ušlechtile uvažující člověk by z toho mohl odvodit právo zneužívat jejich slabost a malost? Není to ve skutečnosti tak, že větší, silnější, nadřazený by měl slabší tvory ochraňovat, ne je usmrcovat a pronásledovat? „Být ušlechtilý zavazuje," a já chci být ušlechtilý.

EDGAR KUPFER-KOBERWITZ


Kdo získává věděním a upadá v mravech – více upadá, než získává